HIW logo (original gray on white, no border)

HIW logo (original gray on white, no border)